MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA FOENI, JUDETUL TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC

Nr înregistrare anunt nr. 703 din 10.09.2021                                                                                         
Tip anunt: Cumparari directe                                                                                                        
Tip contract: Servicii de Proiectare, Asistență tehnică + Executie lucrari  
Denumirea proiectului:” MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA FOENI, JUDETUL TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC”
CPV:

45316000-5         Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2)

45310000-3         Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

71322000-1         Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev 2)

71356200-0        Servicii de asistență tehnica (Rev 2)

 
Descrierea proiectului:

Pentru a pune în aplicare acțiunea mai sus descrisă, beneficiarul-comuna Foeni, selectează un operator economic, care va presta servicii și va executa lucrări conform caietului de sarcini și a documentației tehnice atașate prezentului anunț, operator ce va avea calitatea de contractant.

 
Valoarea maximă estimata fara TVA: 448.060,00 Lei

Din care: Elaborare proiect tehnic = 5.500,00

                Asistență tehnică = 1000,00 Lei

                Construcții și instalații = 441.560,00,00 Lei

 
Conditii contract: Executantul se obliga sa presteze serviciile și să execute lucrarile la standardele si/sau performantele prevazute de legislația în domeniu, conform caietului de sarcini și a documentației tehnice atașate.

 

Durata contractului: 15 luni de la semnarea contractului, astfel:

-          2 luni elaborare proiect ethnic și detalii de execuție

-          13 luni execuție de lucrări

 
Conditii participare: Ofertantii vor prezenta pana la termenul limita, in format printat, semnat si stampilat, la sediul primariei comunei Foeni, propunerea tehnica si financiara, în plic sigilat.

 

A.      Propunere tehnică

Cadru general:

-           Abordarea propusă pentru managementul riscurilor  

-           Gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă       

-           Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese              

-           Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

-           Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii în legătură cu executarea Contractului             

-           Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

-           Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului          

Informații cu privire la eventuale modificări ale operatorului economic Ofertant

-           Modelul de contract asumat de către ofertant.

-           Certificatul constatator emis de O.N.R.C. – din care sa reiasa domeniul de activitate al operatorului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C

-           Declarație respectare privind neincadrare in situatiile prevazute la art. 59 si 60 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

        A.1. Propunere tehnica Proiectare – Conform Caietului de Sarcini atașat

        A2. Propunere tehnica Lucrari - Conform Caietului de Sarcini atașat.

 

B.      Propunerea financiară

        Propunerea financiară va fi prezentată defalcat pentru:

-           componenta proiectare

-           componenta execuție.

Prețul va include toate activitățile stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința proiectării, construcției, testării și finalizării lucrărilor. Acesta include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce decurg din contract.

Propunerea financiară va cuprinde Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă.

Pentru componenta execuție se va prezenta Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor centralizat pe intreaga investitie. Acesta va fi elaborat astfel încât să cuprindă/ evidențieze toate  categoriilor de lucrari.
 

             Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

 •             Notă: departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.
 

Garanția de bună execuție

Ofertantul declarat câștigător va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 5 % din prețul contractului, fără TVA.

Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu una din situațiile prevăzute la art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016.

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Constituirea garanției de bună execuție reprezintă condiție obligatorie pentru eliberarea ordinului de începere a lucrărilor. Garanția de bună execuție se constituie pe perioada cuprinsă între Ordinul de începere a prestare a serviciilor / execuție a lucrărilor și procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor și se eliberează în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din Normele aprobate prin HG nr. 395/2016.

 

Termen de garanție acordat lucrării: 60 luni

 

Termen limita primire oferte: 17.09.2021

 

Persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

-          Moldovan Saveta  - Primar

–          Viceprimar  - Baltag Dragoș Iulian   

-          Presedinte – Murja Florin - referent resurse umane și Achizitii publice;

-          Membru – Jurchiță Tiberiu - promotor local;

-          Membru – Periat Liliana - inspector– compartiment Financiar contabil;

 

Membrii de rezervă:

-          Bigiu Sanda Irina – inspector compartiment taxe si impozite  

-          Jurchiță Cristina – referent Serviciu social.

-          Șoșdian Roxana – inspector compartiment stare civilă și agricol

 

-           Florin Valea / Centrul de Consultanță Vest SRL– Expert cooptat extern.
Informatii suplimentare: Adresa la care se depune oferta: Primăria Comunei Foeni, Jud Timiș, Strada Principală, nr.381. Termen 17.09.2021 ora 16.

 

Numarul de exemplare un original 1(unu). Oferta se va depune intr-un colet sigilat, marcat cu adresa entității contractante si cu inscripția „A nu se deschide inainte de data 17.09.2021 ora 16 ”  conform anunțului publicitar. Coletul sigilat si marcat va contine 2 plicuri: - plicul nr.1: Propunere tehnica; - plicul nr.2: Propunere financiara. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. Ofertanții au obligația de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. In cazul in care coletul nu este marcat corespunzător celor de mai sus autoritatea contractanta nu-si asuma nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Pe langa propunerea tehnica si propunerea financiara solicitate, in afara ofertei sigilate se va prezenta obligatoriu și formularul Scrisoare de inaintare.

 

Oferta câștigătoare va fi incarcata in SEAP în termen de 2 zile de la primirea răspunsului din partea autorității contractante cu denumirea si cod cpv indicat si se va notifica si autoritatea contractanta cu privire la postarea ofertei in SEAP.

Poziția vin SEAP va avea următoarea denumire:

Proiectare + execuție lucrări în cadrul proiectului” MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA FOENI, JUDETUL TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC” conform anunțului publicitar nr. 703 din 10.09.2021