Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Foeni

ANUNȚ

 

PRIMĂRIA COMUNEI FOENI, cu sediul în localitatea Foeni, nr. 381, judetul Timiș, telefon / fax 0256413401, e-mail foeni@tm.e-adm.ro, organizează în data de 08.03.2021 CONCURS DE RECRUTARE conform prevederilor art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de SECRETAR GENERAL AL UAT FOENI.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Foeni, județul Timiș

Condiții de desfășurare a concursului

 

  •   dosarele candidaților se depun la sediul Primariei comunei Foeni, județul Timiș, în perioada 05.02.2021-24.02.2021;
  •  selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • susținere probă scrisă în data de 08.03.2021 ora 10:00;
  • data interviului 10.03.2021 ora 10.

Persoana de contact pentru preluarea dosarelor :
Jurchiță Tiberiu inspector în cadrul Primăriei comunei Foeni, telefon/fax 0256413401, e-mail foeni@tm.e-adm.ro.

Condiții generale de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de  SECRETAR GENERAL AL UAT FOENI

  • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

     Conditiile specifice de participare

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
    specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
  • candidatii trebuie sa fie absolventi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalență conform prevederilor art.153 alin (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 5 ani.

     În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) si art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:  

a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau știițte politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau știinte politice;

c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Atribuțiile secretarului general

a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local;

b) participă la ședințele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

e) asigură transparenta și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local,  a consilierilor locali;

k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

n) urmărește ca la deliberarea si adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean sa nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

p) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, in situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) si (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) si (2), secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitațile curente.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici; formularul de înscriere se pune la dispozitia candidaților de catre secretarul comisiei de concurs.

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografia

-Constituția României, republicată;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale

- Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol

-Legea nr. 119/1996 privind Actele de Stare Civilă, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, rerepublicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administratia publică, republicată;

-Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, republicată;

-Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;

-Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

-Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de Stare Civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

-Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

PRIMAR
Moldovan Saveta