Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

 

A N U N Ț

Primăria Comunei Foeni anunță concurs în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante.

 Probele stabilite pentru concurs:

     -proba scrisă - 12 iulie  2021, ora 1000;

     -interviu        - 15 iulie  2021, ora 1000.

            Termenul de depunere a dosarelor pentru concurs:

     -data limită de depunere a dosarelor de participare 11.06.2021-30.06.2021

  Denumirea funcţiei publice:

I. Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Stare civilă 

       Condiţiile de participare la concurs

a) Condiţii generale - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG.nr.57/2019;

b) Condiţiile specifice postului - studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ; 2) vechime în specialitatea studiilor: un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent; 3) cunoştinţe de operare  P.C. (Microsoft Word,  Microsoft Excel și internet), fără.

    Bibliografia:

1.Constituția României, republicată.

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale părții a VI – a și partea a VII – a.

3.O.G.nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carecter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamenul general privind protecția datelor)

6.Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările  ulterioare:

7.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8.H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată.

Tematica:

1.Constituția României, republicată - integral

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale părții a VI – a și partea a VII – a.

3.O.G.nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral

5.Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carecter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamenul general privind protecția datelor) – Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal Legalitatea prelucrării. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal. Drepturile persoanei vizate.

6.Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

       Cartea  I  Despre persoane: Titlul II – persoana fizică.

            Cartea a II –a Despre familie: Titlul I – Dispoziții generale, Titlul II – Căsătoria și

            Titlul III – Rudenia

 7.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral

8.HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată - integral

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Foeni  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 30.06.2021, ora 1600 și vor conține documentele obligatorii prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, după caz, în domeniul stabilit;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Date contact primire dosare: Primăria comunei Foeni, loc. Foeni,nr,381,  județul Timiș, Tel. 0256413401 e-mail primariafoeni@yahoo.com, persoană de contact – secretarul comisiei de concurs:  Jurchiță Tiberiu

 

    Copiile de pe actele de mai sus se prezintă legalizate de către un notar, sau vor fi însoţite de documentele originale spre a fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

 

Anuntul se gaseste si pe site-ul ANFP aici