Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

 

A N U N Ț

 

 

Primăria Comunei Foeni anunță concurs în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante.

 Probele stabilite pentru concurs:

     -proba scrisă - 09 august  2021, ora 1000;

     -interviu        - 11 august  2021, ora 1000.

            Termenul de depunere a dosarelor pentru concurs:

     -data limită de depunere a dosarelor de participare 08.07.2021-27.07.2021

  Denumirea funcţiei publice:

I. Referent, clasa III, grad profesional debutant, compartimentul Resurse Umane

       Condiţiile de participare la concurs

   a) Condiţii generale - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 465 din OUG.nr.57/2019;

      b) Condiţiile specifice postului: 1) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 2) vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul; 3) cunoştinţe de operare  P.C. (Microsoft Word,  Microsoft Excel și internet), nu este cazul.

  Bibliografia/Tematică:

1.Constituția României, republicată.

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3.Legea nr.53/2003,Codul muncii,cu modificările și completările ulterioare;

4.HG.nr.907/2017 privind registrul general de evidență a salariaților,cu modificările și completările ulterioare;

5.HG.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

7. O.G. 137/2000  privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Foeni  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 27.07.2021, ora 16.00 și vor conține documentele obligatorii prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, după caz, în domeniul stabilit;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Date contact primire dosare: Primăria comunei Foenii, loc. Foeni,nr,381,  județul Timiș, Tel./fax: 0256413401, e-mail primariafoeni@yahoo.com, persoană de contact – secretarul comisiei de concurs:  Jurchiță Tiberiu

    Copiile de pe actele de mai sus se prezintă legalizate de către un notar, sau vor fi însoţite de documentele originale spre a fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

 

Anuntul se gaseste si pe site-ul ANFP aici